Wednesday, February 22, 2012

วิธีติดตั้ง Google Chrome สำหรับผู้ใช้ Windows ทุกคน

การติดตั้ง Google Chrome จากเว็บไซต์ Google Chrome จะเป็นการติดตั้งลงในโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่ทำการติดตั้งจึงทำให้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่ทำการติดตั้งเท่านั้น วิธีการติดตั้ง Google Chrome แบบนี้เหมาะสำหรับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและไม่ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ในการติดตั้ง แต่ถ้าต้องการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานร่วมกันหลายคน การติดตั้งแบบ All User Account จะเหมาะสมกว่าเนื่องจากผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องทำการติดตั้งเอง แต่การติดตั้งแบบนี้จะต้องทำโดยผู้ดูแลระบบและต้องใช้ตัวติดตั้งแบบ Offline ในการติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง Google Chrome สำหรับผู้ใช้ทุกคนบน Windows มีขั้นตอนดังนี้

1. ให้ทำการล็อกออนเข้า Windows ด้วยบัญชีที่เป็นสมาชิกกลุ่ม Administrators แล้วให้ทำการดาวน์โหลดตัวติดตั้งแบบออฟไล์ (Google Chrome Offline installer) ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างการติดตั้งได้จากเว็บไซต์ http://www.google.com/chrome/eula.html?system=true&standalone=1 จากนั้นในหน้าเว็บดังรูปที่ 1 ให้คลิกปุ่ม ยอมรับและติดตั้ง

รูปที่ 1

จะปรากฏหน้าต่างให้คลิก Run หรือ Open ถ้าไม่มีหน้าต่างให้คลิกบนลิงก์ "คลิกที่นี่" จากนั้นรอการดาวน์โหลดแล้วทำการ Run หรือ Open ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Open File - Security Warning ให้คลิกปุ่ม Run

รูปที่ 2

ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ User Account Control (เฉพาะ Windows Vista/7) ให้คลิก Yes จากนั้นรอจนการติดตั้งแล้ว

รูปที่ 3

หลังติดตั้งแล้วเสร็จจะปรากฏหน้าต่าง "ยินดีต้อนรับสู่ Google Chrome" ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4

ข้อควรทราบ: เนื่องจาก Google Chrome จะพยายามทำการอัพเดทเป็นระยะๆ เมื่อตรวจสอบว่ามีการออกเวอร์ชันใหม่ แต่อาจจะเกิดความล้มเหลวเนื่องจากถูกบล็อคจากระบบเครือข่าย ดังนั้นผู้ดูแลระบบควรทำการตรวจสอบเวอร์ชัน Offline เป็นประจำและทำการดาวน์โหลดตัวติดตั้งใหม่ (ถ้ามี) สำหรับทำการอัพเดทด้วยตนเอง

ทดสอบการทำงาน
เนื่องจากหลังทำการติดตั้ง Google Chrome สำหรับผู้ใช้ทุกคน จะทำให้ผู้ใช้ธรรมดาซึ่งทำการติดตั้ง Google Chrome เวอร์ชันใหม่กว่าในโปรไฟล์ของตัวเองจะต้องทำการสร้างโปรไฟล์ใหม่ อย่างเช่น บุ๊คมาร์ค และ ประวัติการท่องอินเทอร์เน็ตเป็นต้น โดยเมื่อผู้ใช้ทำการล็อกออนเข้าเครื่องแล้วทำการเปิดโปรแกรมจะได้รับข้อความดังรูปที่ 5 จากนั้นให้คลิกปุ่ม OK เพื่อทำถอนการติดตั้ง Google Chrome ที่ติดตั้งในโปรไฟล์ของตนเองออกจากระบบ

รูปที่ 5

หลังจากทำการถอนการติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Google Chrome จะได้รับข้อความว่า "โปรไฟล์ของคุณไม่สามารถใช้งานได้เพราะมาจากรุ่นที่ใหม่กว่าของ Google Chrome คุณลักษณะบางอย่างอาจจะไม่พร้อมใช้งาน ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6

บทความโดย: TWA Blog

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Google Chrome Help

Copyright © 2012 TWA Blog. All Rights Reserved.

0 Comment: