Wednesday, September 19, 2012

วิธีเพิ่มภาษาไทยใน Windows 8

ขั้นตอนสำคัญหลังจากทำการติดตั้ง Windows 8 คือ การเพิ่มภาษาไทยและการกำหนดวิธีการสลับภาษาระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเพื่อให้สามารถพิมพ์เอกสารหรือการพิมพ์ข้อความภาษาไทยทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว บทความนี้ผมจะสาธิตวิธีการเพิ่มภาษาไทยใน Windows 8 โดยการใช้เครื่องมือ 3 ตัว คือ PC settings, Search และ Control Panel โดยจะแบ่งการทำงานเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: การเปิดหน้า Language
เลือกดำเนินการตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งจาก 3 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1: การเพิ่มภาษาไทยใน Windows 8 โดยใช้ PC settings
การเพิ่มภาษาไทยใน Windows 8 โดยใช้ PC settings ทำได้โดยในหน้า Start หรือ Desktop ให้เลื่อนเคอร์เซอร์เม้าส์ไปบริเวณมุมบนขวาหรือมุมล่างขวาของหน้าจอ (หรือกดปุ่ม Windows + C) แล้วคลิก Settings จากนั้นคลิก Change PC Settings ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1

ในหน้า PC settings ในแพนด้านซ้ายมือให้เลือก General จากนั้นในหัวข้อ Language ในแพนด้านขวามือให้คลิก Language preference ดังภาพที่ 2 จะปรากฏหน้าต่าง Language จากนั้นให้ดำเนินการต่อตาม ขั้นตอนที่ 2: การเพิ่มภาษาไทย-Thai

ภาพที่ 2

วิธีที่ 2: การเพิ่มภาษาไทยใน Windows 8 โดยใช้ Search
การเพิ่มภาษาไทยใน Windows 8 โดยใช้ Search ทำได้โดยในหน้า Start หรือ Desktop ให้เลื่อนเคอร์เซอร์เม้าส์ไปบริเวณมุมบนขวาหรือมุมล่างขวาของหน้า Start หรือหน้าต่าง Desktop (หรือกดปุ่ม Windows + C) แล้วคลิก Search จากนั้นให้คลิก Settings จากนั้นค้นหาด้วยคำว่า Add a language แล้วคลิก Add a language ดังภาพที่ 3 จากนั้นให้ดำเนินการต่อตาม ขั้นตอนที่ 2: การเพิ่มภาษาไทย-Thai

ภาพที่ 3

วิธีที่ 3: การเพิ่มภาษาไทยใน Windows 8 โดยใช้ Control Panel
การเพิ่มภาษาไทยใน Windows 8 โดยใช้ Control Panel ทำได้โดยการกดปุ่ม Windows + X หรือคลิกเม้าส์ขวาบริเวณมุมล่างซ้ายของหน้าจอแล้วคลิก Control Panel จะปรากฏหน้าต่าง Control Panel จากนั้นในหัวข้อ Clock, Language and Region ให้คลิกลิงก์ Add a language ดังภาพที่ 4 จะปรากฏหน้าต่าง Language จากนั้นให้ดำเนินการต่อตาม ขั้นตอนที่ 2: การเพิ่มภาษาไทย-Thai

ภาพที่ 4

ขั้นตอนที่ 2: การเพิ่มภาษาไทย-Thai
1. ในหน้าต่าง Language ดังภาพที่ 5 ให้คลิก Add a language จะปรากฏในหน้าต่าง Add languages

ภาพที่ 5

2. ในหน้าต่าง Add languages ให้เลื่อนแถบเลื่อนจนปรากฏภาษาไทยจากนั้นให้เลือก "ไทย Thai" ดังภาพที่ 6 เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Add จากนั้นปิดหน้าต่าง Language เพื่อจบการเพิ่มภาษาไทยใน Windows 8

ภาพที่ 6

หลังจากเพิ่มภาษาไทยเสร็จแล้วจะสามารถทำการพิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยได้ โดยวิธีการสลับระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนั้นโดยเริ่มต้นจะกำหนดให้เป็นปุ่ม Windows + Space ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นจากภาษาที่กำหนดให้ ตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ ไปเป็นภาษาที่ใช้งานบ่อย ตัวอย่างเช่น ภาษาไทย สามารถทำได้จากหน้าต่าง Language โดยการเลือกภาษาที่ต้องการ ("ไทย") จากนั้นคลิกบน Move up ให้ขึ้นไปอยู่ลำดับบน

วิธีการสลับภาษาอังกฤษ-ไทยด้วย Grave Accent (~) ใน Windows 8
หลังจากทำการเพิ่มภาษาไทยเสร็จแล้วสามารถทำการสลับระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนั้นโดยการกดปุ่ม Windows + Space แต่ถ้าต้องการสลับระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยด้วยปุ่ม Grave Accent (~) จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ วิธีการสลับภาษาอังกฤษ-ไทยด้วย Grave Accent (~) ใน Windows 8

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

บทความโดย: TWA Blog

Copyright © 2012 TWA Blog. All Rights Reserved.

0 Comment: