Saturday, July 23, 2011

Managing the BitLocker on Data Drive in Windows 7

การจัดการ BitLocker บนไดรฟ์ข้อมูลใน Windows 7
บทความนี้จะเป็นการสาธิตวิธีจัดการคุณลักษณะ BitLocker เช่น การเปลี่ยนรหัสผ่าน การลบรหัสผ่าน การบันทึกหรือพิมพ์คีย์กู้คืนข้อมูล การตั้งให้ Windows 7 ปลดล็อคไดรฟ์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ และการยกเลิกการเข้ารหัสด้วย BitLocker อย่างถาวร (Turn Off BitLocker) บนไดรฟ์ข้อมูลใน Windows 7 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องมาจากบทความเรื่อง การเข้ารหัสข้อมูลบน Data Drive ด้วย BitLocker ใน Windows 7 ที่ผมได้สาธิตไปก่อนหน้านี้แล้ว

ทั้งนี้ คุณสมบัติ BitLocker Drive Encryption จะมีอยู่เฉพาะใน Windows 7 รุ่น Ultimate และ Enterprise เท่านั้น

สำหรับวิธีการจัดการ BitLocker บนไดรฟ์ข้อมูลใน Windows 7 มีขั้นตอนดังนี้
1. การล็อกออนเข้าระบบด้วยแอคเคาท์กลุ่มแอดมิน จากนั้นคลิก Start แล้วพิมพ์ bitlocker ในช่อง Search programs and files จากนั้นคลิกเลือก Manage BitLocker ที่แสดงในรายการภายใต้หัวข้อ Programs จะปรากฏหน้าต่าง BitLocker Drive Encryption ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1:

2. ในหน้าต่าง BitLocker Drive Encryption ดังรูปที่ 1 ในหัวข้อ Hard Disk Drives ให้คลิกลิงก์ Manage BitLocker ด้านขวามือของไดรฟ์ที่ใช้เก็บข้อมูลที่ต้องการจะปรากฏหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Select options to manage ดังรูปที่ 2 จากนั้นคลิกเลือกอ็อปชันที่ต้องการ

รูปที่ 2:

การเปลี่ยนรหัสสำหรับใช้ปลดล็อคไดรฟ์ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสด้วย BitLocker
การเปลี่ยนรหัสสำหรับใช้ปลดล็อคไดรฟ์ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสด้วย BitLocker ทำได้โดยในหน้าต่างดังรูปที่ 2 ให้คลิก Change password to unlock the drive จากนั้นในหน้า Create a password to unlock this drive ดังรูปที่ 3 ให้ป้อนรหัสผ่านที่จะใช้ปลดล็อคในช่อง Type your password และ Retype your password เสร็จแล้วคลิก Next จะปรากฏหน้า You password has been changed จากนั้นคลิก OK เพื่อจบการทำงาน

รูปที่ 3:

การลบรหัสผ่านสำหรับใช้ปลดล็อคไดรฟ์ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสด้วย BitLocker
การลบรหัสผ่านสำหรับใช้ล็อคไดรฟ์ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสด้วย BitLocker ทำได้โดยในหน้าต่างดังรูปที่ 2 ให้คลิก Remove password from this drive ทั้งนี้ ก่อนที่ Windows 7 จะอนุญาตให้ทำการลบรหัสผ่านจะต้องทำการเปิดใช้งานการปลดล็อคโดยอัตโนมัติ (ดูวิธีการทำได้จากหัวข้อ "การปลดล็อคไดรฟ์โดยอัตโนมัติ") หรือต้องเพิ่มการปลดล็อคด้วยสมาร์ทการ์ดก่อน

การบันทึกหรือพิมพ์คีย์กู้คืนข้อมูล
การบันทึกหรือพิมพ์คีย์กู้คืนข้อมูลสำหรับใช้ปลดล็อคไดรฟ์ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสด้วย BitLocker ทำได้โดยในหน้าต่างดังรูปที่ 2 ให้คลิก Save or print recovery key again จากนั้นในหน้า How do you want to store your recovery key? ดังรูปที่ 3 ให้เลือกวิธีการเก็บคีย์กู้คืนข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งมี 3 แบบด้วยกันคือ Save the recovery key to a USB flash drive ซึ่งเป็นการเก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์, Save the recovery key to a file ซึ่งเป็นการเก็บไว้ในไฟล์ (.txt) และ Print the recovery key ซึ่งเป็นการสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (ควรเก็บรักษาคีย์กู้คืนข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย)

รูปที่ 4:

การปลดล็อคไดรฟ์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่ต้องการให้ Windows 7 ทำการปลดล็อคไดรฟ์ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสด้วย BitLocker โดยอัตโนมัติทำได้โดยในหน้าต่างดังรูปที่ 2 ให้คลิก Automatically unlock this drive on this computer

รูปที่ 5:

ยกเลิกการปลดล็อคไดรฟ์โดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ Windows 7 ทำการปลดล็อคไดรฟ์ที่เข้ารหัสด้วย BitLocker โดยอัตโนมัติทำได้โดยในหน้าต่างดังรูปที่ 2 ให้คลิก Automatically unlock this drive on this computer

รูปที่ 6:

Turn Off BitLocker
ถ้าต้องการยกเลิกการเข้ารหัสไดรฟ์ข้อมูลด้วย BitLocker ใน Windows 7 อย่างถาวร ทำได้การคลิก Turn Off BitLocker จากในหน้าต่างรูปที่ 1 จะปรากฏหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ดังรูปที่ 7 จากนั้นให้คลิก Decrypt Drives เพื่อยืนยันการทำงาน แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ

รูปที่ 7:

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การเข้ารหัส System Drive ของ Windows 7 ด้วย BitLocker Drive Encryption

บทความโดย: Thai Windows Administrator Blog

Copyright © 2011 TWA Blog. All Rights Reserved.

0 Comment: