Wednesday, January 26, 2011

New in Gmail Labs: Unread message icon

กูเกิลเปิดให้ทดลองฟีเจอร์ Unread message icon
กูเกิลมีลูกเล่นใหม่ให้ผู้ใช้ Gmail ได้ใช้งานกันอีกแล้ว โดยล่าสุดเปิดให้ทดลองใช้ Unread message icon ซึ่งจะแสดงตัวเลขจำนวนของอีเมล์ที่ยังไม่ได้เปิดอ่านบนไอคอนซองจดหมายบนไตเติลบาร์ของ Gmail ลักษณะดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

ทั้งนี้ โดยปกตินั้น Gmail จะแจ้งจำนวนของอีเมล์ที่ยังไม่ได้เปิดอ่านโดยแสดงการตัวเลขในวงเล็บด้านขวามือของ Inbox บนไตเติลบาร์ลักษณะดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

ปัจจุบันฟีเจอร์ Unread message icon นี้ยังอยู่ในขั้นทดลองให้บริการ สำหรับวิธีการเปิดงานนั้นต้องทำจากหน้า Labs โดยหลังทำการไซน์อิน (Sign in) เข้าระบบ Gmail เสร็จแล้วให้คลิกเมนู Setting จากนั้นคลิก Labs แล้วให้เลื่อนลงไปจนเจอหัวข้อ Unread message icon (หรือให้คลิกไอคอนรูปหลอดทดลองแล้วให้เลื่อนลงไปจนเจอหัวข้อ Unread message icon)

ในหัวข้อ Unread message icon ให้เลือกอ็อปชัน Enable เสร็จแล้วคลิก Save Changes ซึ่งจะได้แถบไตเติลบาร์แบบใหม่ซึ่งจะแสดงจำนวนของอีเมลที่ยังไม่ได้เปิดอ่านดังรูปที่ 1

รูปที่ 3

ในกรณีที่ต้องการยกเลิก Unread message icon ทำได้โดยเลือกอ็อปชัน Disable เสร็จแล้วคลิก Save Changes

บทความโดย: The Windows Administrator Blog

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Gmail Blog

Copyright © 2011 TWA Blog. All Rights Reserved.

0 Comment: