Tuesday, July 20, 2010

How to Sign in to Hotmail using Single-Use Code

วิธีการไซน์อินเข้าระบบ Hotmail ด้วย Single-Use Code
บทความโดย: Windows Administrator Blog

ในการไซน์อิน (Sign in) เข้าระบบ Hotmail นั้น โดยปกติแล้วจะใช้รหัสผ่าน (Password) แต่ในการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยได้ซึ่งทาง Hotmail ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้จึงได้พัฒนาระบบ Single-use code ซึ่งเป็นการไซน์อินด้วยรหัสแบบใช้ครั้งเดียว (One-time password) ซึ่งจะช่วยยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานให้สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริการ Single-use code นี้ยังไม่รองกับสำหรับผู้ใช้ในประเทศไทย

สำหรับวิธีการไซน์อินด้วยรหัสแบบใช้ครั้งเดียวนั้น ขั้นตอนแรก (ในกรณีที่ยังไมได้ดำเนินการ) จะต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือในโปรไฟล์ก่อน โดยในหน้าต่าง Hotmail ให้คลิกบนชื่อผู้ใช้แล้วเลือก View your account

รูปที่ 1.

จากนั้นในหัวข้อ Mobile number ในหน้า Account overview ให้คลิก Add แล้วทำการป้อนรหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และหมายเลข PIN (กำหนดได้เองโดยต้องเป็นตัวเลขอย่างน้อย 6 ตัว)

รูปที่ 2.

หลังจากทำการกำหนดหมายเลขโทรศัพท์มือถือในโปรไฟล์เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเมื่อต้องการไซน์อินเข้า Hotmail ด้วยรหัสแบบใช้ครั้งเดียวให้คลิกที่ Get a single-use code to signin with

รูปที่ 3.

ในหน้า With single-use code ดังรูปที่ 4. ในกรณีที่มีโค้ดอยู่แล้วให้ทำการไซน์อินโดยการป้อนอีเมลในช่อง Windows Live ID และใส่โค้ดในช่องใต้ Single-use code เสร็จแล้วคลิกไซน์อิน ในกรณีที่มีโค้ดให้คลิก Request a code เพื่อขอรับโค้ดใหม่

รูปที่ 4.

จากนั้นในหน้า With single-use code ดังรูปที่ 5. ให้คลิก Request a code ให้ป้อนอีเมล (Windows Live ID) เลือกประเทศ (Country)  ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ (ต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือในโปรไฟล์) เสร็จแล้วคลิก Send text message

รูปที่ 5.

เมื่อได้รับโค้ดแล้วให้ทำการไซน์อินในหน้า With single-use code ดังรูปที่ 4.

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Windows Team Blog

© 2010 TWA Blog. All Rights Reserved.

0 Comment: