Sunday, January 19, 2014

การเปิดเว็บไซต์ในโหมด Compatibility View ใน Internet Explorer 11

สาเหตุที่เบราเซอร์แสดงผลเว็บไซต์ไม่ถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นนั้นบางครั้งอาจเกิดจากปัญหาความเข้ากันได้ (Compatibility) ของเว็บไซต์กับเบราเซอร์ โดยในกรณีที่ใช้ Internet Explorer 10 (IE10) นั้น ถ้ามันตรวจพบปัญหาความเข้ากันได้กับเว็บไซต์มันจะแสดงไอคอน Compatibility view ในแถบที่อยู่เพื่อให้ผู้ใช้คลิกเปิดโหมด Compatibility view แต่ใน IE11คุณลักษณะดังกล่าวถูกตัดออกไป ดังนั้นถ้าหากผู้ใช้ IE11 พบปัญหาการแสดงผลเว็บไซต์ไม่ถูกต้องและเปิดเว็บไซต์นั้นในโหมด Compatibility view จะต้องทำการเพิ่มเว็บไซต์เข้าในรายชื่อ Compatibility View ด้วยตนเอง

วิธีเพิ่มเว็บไซต์เข้าในรายชื่อ Compatibility View ใน Internet Explorer 11
การเพิ่มเว็บไซต์เข้าในรายชื่อ Compatibility View ใน IE11 บน Windows 8.1 ตามขั้นตอนดังนี้

1. บนหน้าจอเริ่ม (Start) ให้แตะไทล์ Desktop เพื่อเข้าสู่หน้าเดสก์ท็อป
  • กรณีใช้คีย์บอร์ดให้กดปุ่ม Windows + D เพื่อเข้าสู่หน้าเดสก์ท็อป

2. จากนั้นทำการเปิดโปรแกรม IE11 โดยการแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน (Taskbar)


3. ถ้ายังไม่ได้แสดงแถบเมนูให้กดปุ่ม Alt จากนั้นแตะหรือคลิกปุ่ม Tools แล้วแตะหรือคลิก Compatibility View settings


4. บนหน้า Compatibility View settings ภายใต้หัวข้อ Add this website ให้ป้อนยูอาร์แอลของเว็บไซต์ที่มีปัญหาความเข้ากันได้ ตัวอย่างเช่น scbeasy.com เป็นต้น เสร็จแล้วแตะหรือคลิกปุ่ม Add (หากมีหลายเว็บไซต์ให้ดำเนินเพิ่มจนครบทุกเว็บไซต์) เสร็จแล้วแตะหรือคลิกปุ่ม Close เพื่อจบการทำงานหลังจากทำการเพิ่มเว็บไซต์ที่มีปัญหาความเข้ากันได้เข้าในรายชื่อ Compatibility View เสร็จแล้วให้ทำการเปิดเว็บไซต์ดังกล่าวอีกครั้งหากไม่มีอะไรผิดพลาดจะสามารถใช้งานเว็บไซต์นั้นได้อย่างที่ควรจะเป็น แต่ถ้าหากยังมีปัญหาเหมือนเดิมแสดงว่าปัญหาอาจเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ความเข้ากันได้

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Fix site display problems with Compatibility View.

Copyright © 2014 TWA Blog. All Rights Reserved.

0 Comment: